ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดเวลาเรียนได้ที่

อาจารย์ จิตตินันท์  

Tel :  081-885 -6972

 E-mail :  cgls_cm@yahoo.com

Facebook: โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่

หรือเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนภาษาเยอรมัน ตั้งอยู่ที่ 74/4 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาเลขที่ 01-007/2548

โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึษาของชุมชน  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 โดยอาจารย์จิตตินันท์ ห่านแก้ว ตั้งอยู่ที่ 74/4 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนภาษาเยอรมันเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันแห่งแรกของจังหวัดชียงใหม่ เน้นทักษะการพูด การฟังการอ่านการเขียน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนภาษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาเยอรมันอย่างถูกต้องและสามารถนำภาษาเยอรมันไปใช้ในชีวิต ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และประสพความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

โรงรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เน้นการเรียน การสอน แบบเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นทางโรงเรียน จึงจัดให้ 1 ชั้นเรียน มีนักเรียน 4 ถึง 10 คน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

เหตุผลที่คุณควรเรียนภาษาเยอรมันกับเรา!

  1. เราเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์สั่งสมมาเป็นเครื่องประกันประสิทธิภาพการสอนของเรา
  2. เราเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมายและตรงตามมาตรฐานของทางกระทรวง (ใบอนุญาติเลขที่ ชม 01-007/2548)
  3. เรามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อม ได้รับประกาศนีบบัตรสอนภาษาเยอรมันระดับสูงจากสถาบันเกอเธ่ฯมิวนิค ประเทศเยอรมันนี นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อช่วยพัฒนาการใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณเข้าใจและสามารถสื่อสาร รวมถึงออกเสียงภาษาเยอรมันได้ดียิ่งขึ้น
  4. เราเปิดการสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (A1 A2, B1, B2, และ C1) โดยอาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรสอนภาษาเยอรมันระดับสูงจากสถาบันเกอเธ่ฯมิวนิคและอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มากประสบการณ์
  5. เมื่อคุณจบหลักสูตรจะสามารถรับใบรับรองการเรียน หรือใบรับรองการลงทะเบียนเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมายภายใต้การรับรองโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเพื่อประกอบการยื่นเอกสารกับสถาบันต่าง ๆ
  6. เรามีการจัดเวลาเรียนทั้งตามตารางเวลาของโรงเรียน และตามเวลาที่นักเรียนสะดวก (เรียนตามกลุ่ม และ เรียนส่วนตัว)
  7. เราเสนอชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนมากที่สุด เช่น ภาษาเยอรมันสำหรับเด็ก ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบวัดระดับของสถาบันเกอฯเธ่ ภาษาเยอรมันสำหรับผู้ช่วยพยาบาลในประเทศเยอรมัน ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ และ ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบวัดระดับของสถาบัน เกอฯเธ่ เป็นต้น ฯลฯ
  8. เรามีการสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 4-10 คน ทำให้มีบรรยากาศที่เป็นกันเองและอาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้เร็วขึ้น
  9. เราให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนทุกระดับในการเรียนทบทวนฟรี กับทุกชั้นเรียนในระดับเดียวกัน ทั้งนี้

ระดับ A1 (120 ชั่วโมง) ทบทวนฟรีภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันเปิดชั้นเรียน
ระดับ A2 B1, B2, และ C 1 ทบทวนฟรีภายในเวลา 1 ปี นับจากวันเปิดชั้นเรียน