Browsing Posts in หลักสูตรที่เปิดสอน

Konversationkurs เน้นการสนทนาภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

เน้นการฝึกฝนในด้านการสนทนาทั้งด้านการฟังและการพูด เพื่อให้ผู้เรียนสามรถติดต่อสื่อสารเจรจา และตกลงกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจโดยผู้เรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยตรงเหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อประสานงานหรือทำงานกับชาวเยอรมัน

สิ่งที่คุณจะทำได้จากการเรียนคอร์สสนทนา

–          สนทนาพูดภาษาเยอรมันได้คล่อง และเป็นธรรมชาติมากขึ้น

–          มีความกล้า ไม่ประหม่าเมื่อต้องพูดคุยกับชาวเยอรมัน

–          พูดและเล่าเรื่อง รวมถึงเข้าใจภาษาเยอรมันที่พูดคุยทั่วไปในชีวิตประจำวันได้

ระยะเวลาในการเรียน

30 ชั่วโมง

ค่าเรียน

4000 บาท/คน

A2 ภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันเบื้องต้น

ในคอร์สผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคและข้อความง่ายๆที่ใช้เป็นประจำได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การซื้อของ การทำงาน สามารถเข้าใจ สื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายประวัติของตนและสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยใช้ข้อความง่ายๆได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาเยอรมันเล็กน้อยที่ต้องการต่อยอดความรู้ต่อไป

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์ส A2

แนะนำตัวเองและเล่าถึงชีวิตของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงทำความตกลงหรือ เจรจาต่อรองในชีวิตประจำวันได้
เขียนจดหมายเพื่อ เล่าเรื่องรวมถึงกรอกเอกสารทั่วไปในธนาคาร ร้านค้า หรือสถานที่ราชการได้
จับประเด็นสำคัญจากการสนทนารวมถึงข่าวสารและประกาศทางวิทยุตลอดจน สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้าได้
เข้าใจสาระและใจความของข่าวหรือข้อความโฆษณาสั้นๆในหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือป้ายประกาศสาธารณะต่างๆได้

ระยะเวลาในการเรียน

120 ชั่วโมง

ค่าเรียน

16000 บาท/คน

ข้อแนะนำ

หลังจากเรียนจบคอร์สคุณสามารถเข้าคอร์สติวสำหรับสอบวัดระดับ A2 กับทางโรงเรียนและสามารถแจ้งความจำนงเพื่อสอบวัดระดับ A2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการจัดสอบของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอพิเศษ

นักเรียนสามารถเรียนทบทวนได้ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ติวA1 คอร์สติวเข้มก่อนสอบวัดระดับ A1

คอร์ส ติว A1 เป็นคอร์สติวข้อสอบเพื่อเพิ่มความพร้อมแก่นักเรียนก่อนสอบวัดระดับ A1ของสถาบันเกอเธ่ โดยเรียนรู้เทคนิคทั้งสี่ทักษะและเจาะลึกข้อสอบทั้ง การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดตามแนวข้อสอบ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสอบผ่านการสอบวัดระดับ A1 ของสถาบันเกอเธ่

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์สติว A1

 • ฟังบทสนทนา  ประกาศสาธารณะได้เข้าใจพร้อมจับใจความสำคัญ
 • อ่านจดหมายส่วนตัว ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ โบชัวร์ เว็บไซต์ ได้เข้าใจและจับจุดได้
 • สามารถเขียนจดหมายส่วนตัวสั้นๆ และจดหมายหาบริษัท ห้างร้านเพื่อขอใช้บริการได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
 • สามารถถามและตอบคำถามในเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และพูดขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

ระยะเวลาในการเรียน

30 ชั่วโมง

ค่าเรียน

4000 บาท/คน

B1 คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาเยอรมันให้คล่องแคล่วและเป็นทางการมากขึ้น

คอร์สเรียนภาษาเยอรมันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่รู้ภาษาเยอรมันมาพอสมควรและต้องการฝึกฝนทักษะรวมถึงการใช้ภาษาเยอรมันให้คล่องแคล่วและเป็นทางการมากขึ้น

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์ส B1

 • แนะนำตัวเอง เล่าถึงประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้
 • เข้าใจศัพท์และสำนวน รวมถึงประโยคที่ค่อนข้างซับซ้อนที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้
 • เข้าใจสาระและใจความสำคัญ รวมถึงรายละเอียดของบทสนทนา รายการข่าวสารในวิทยุหรือโทรทัศน์
 • เขียนจดหมายหรืออีเมลล์ส่วนตัวและกึ่งทางการ เพื่อติดต่อกับทางราชการหรือบริษัทห้างร้านต่างๆได้

ระยะเวลาในการเรียน

140 ชั่วโมง

ค่าเรียน

B1/1  :  70 ชั่วโมง   10,000 บาท/คน

B1/2  :  70 ชั่วโมง   10,000 บาท/คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากเรียนจบคอร์สคุณสามารถเข้าคอร์สติวสำหรับสอบวัดระดับ B1 กับทางโรงเรียนและสามารถแจ้งความจำนงเพื่อสอบวัดระดับ B1 ที่เชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการจัดสอบของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอพิเศษ

นักเรียนสามารถเรียนทบทวนได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

คอร์สพื้นฐานระยะสั้น 30 ชั่วโมงง คอร์สภาษาเยอรมันพื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานและต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาเยอรมันตามงบประมาณและเวลาที่มี

เรียนภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้นพื้นฐานในเวลาจำกัดเพียง 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาเยอรมันในเวลากระชั้นชิดและตามงบประมาณในการเรียนที่มีจำกัด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐาน แต่จำเป็นต้องใช้ภาษาเยอรมันแบบเร่งด่วน หรือมีงบประมาณในการเรียนน้อย

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์สพื้นฐานระยะสั้น 30 ชั่วโมง

–          แนะนำตัวเองในการสนทนา

–          ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของตัวเองและคู่สนทนาได้

–          พูดคุย รู้จัก และเข้าใจ เรื่องอาหาร การซื้อ-ขายสินค้า และที่อยู่อาศัยได้

ระยะเวลาในการเรียน

30 ชั่วโมง (เฉลี่ยชั่วโมงละ 133.33 บาท)

ค่าเรียน

4000 บาท/คน

Grammatikkurs เพิ่มความรู้ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียนที่ต้องการติวสอบประจำภาคเรียนหรือเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สภาษาเยอรมันที่สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักของภาษาเยอรมันได้อย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการติวสอบเพื่อสอบย่อย หรือสอบประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน หรือเพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย

สิ่งที่คุณจะทำได้จากการเรียนคอร์สไวยากรณ์

ใช้ภาษาเยอรมันได้ถูกต้องและตรงตามหลักไวยากรณ์ โดยเฉพาะในเรื่องของ

 • คำกริยา
 • การใช้สรรพนามประเภทต่างๆ
 • การใช้ tense ต่างๆในภาษาเยอรมัน เช่น Präsens Präteritum Perfekt
 • การใช้คำเชื่อมระหว่างประโยค เช่น um zu damit trotzdem

โดยสามารถนำหลักไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปเชื่อมโยงกับการฟัง พูด อ่าน เขียนที่จะได้พบเจอในชีวิตประจำวัน

ค่าเรียน

700 บาท/คน/เดือน

A1  ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ภาษาเยอรมัน

A1 หรือ Start Deutsch 1 เป็นการเรียนภาษาเยอรมันระดับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน และเป็นชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับของสถาบันเกอเธ่ (Goethe) เพื่อเป็นหลักฐานรับรองความสามารถการใช้ภาษาระดับพื้นฐานตามมาตรฐานการวัดความรู้ ตามข้อตกลงร่วมกันของสหภาพยุโปและนำไปเป็นหลักฐานในการติดต่อขอวีซ่าจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนหรือทำงานในประเทศเยอรมัน และแม่บ้านที่ต้องการแต่งงาน

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์ส A1

 • แนะนำตัวเองในการสนทนา
 • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองและคู่สนทนาได้
 • สามารถนับเลข บอกเวลา และถามตอบราคาในการซื้อขายสิ่งของในชีวิตประจำวันได้
 • เขียนข้อความสั้นๆ เช่น โปสการ์ด จดหมาย อีเมลล์เป็นภาษาเยอรมันได้
 • อ่านป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ได้อย่างเข้าใจชัดแจ้ง
 • ฟังประกาศและเสียงตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ รวมถึงการประกาศสาธารณะและบทสนทนาสั้นๆได้

ระยะเวลาในการเรียน

120 ชั่วโมง

ค่าเรียน

16000 บาท/คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากเรียนจบคอร์ส A1 คุณสามารถเข้าคอร์สติวสำหรับสอบวัดระดับ A1 กับทางโรงเรียนและสามารถแจ้งความจำนงเพื่อสอบวัดระดับ A1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการจัดสอบของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอพิเศษ

นักเรียนสามารถเรียนทบทวนได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ Design by AT Design