จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                             1             คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                             1             คน

เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                                 100

คะแนนที่ได้                                                     244/300

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว