จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                                       3 คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                                      3 คน

คะแนนเฉลี่ย                                                            83

   เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                             100 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว