จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                                       1 คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                                     1 คน

คะแนนเฉลี่ย                                                           77

    เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                              100 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว