จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                                        4          คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                                     4          คน

คะแนนเฉลี่ย                                                                      71

เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                                   100 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว