จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                            13      คน

                                              จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                           12      คน  

                                              คะแนนเฉลี่ย                                                71.84

                                               เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                           92 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว