จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                                  13        คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                                 10       คน

คะแนนเฉลี่ย                                                      69.30

เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                          76.9 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น  (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อย