จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                                  8         คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                                 7          คน

คะแนนเฉลี่ย                                                       79.25

เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                           87.6 %

โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อย