จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                                  16        คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                                 14        คน

คะแนนเฉลี่ย                                             75

เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                    87.5 %

โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อย