A2 ภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันเบื้องต้น

ในคอร์สผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคและข้อความง่ายๆที่ใช้เป็นประจำได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การซื้อของ การทำงาน สามารถเข้าใจ สื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายประวัติของตนและสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยใช้ข้อความง่ายๆได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาเยอรมันเล็กน้อยที่ต้องการต่อยอดความรู้ต่อไป

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์ส A2

แนะนำตัวเองและเล่าถึงชีวิตของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงทำความตกลงหรือ เจรจาต่อรองในชีวิตประจำวันได้
เขียนจดหมายเพื่อ เล่าเรื่องรวมถึงกรอกเอกสารทั่วไปในธนาคาร ร้านค้า หรือสถานที่ราชการได้
จับประเด็นสำคัญจากการสนทนารวมถึงข่าวสารและประกาศทางวิทยุตลอดจน สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้าได้
เข้าใจสาระและใจความของข่าวหรือข้อความโฆษณาสั้นๆในหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือป้ายประกาศสาธารณะต่างๆได้

ระยะเวลาในการเรียน

120 ชั่วโมง

ค่าเรียน

16000 บาท/คน

ข้อแนะนำ

หลังจากเรียนจบคอร์สคุณสามารถเข้าคอร์สติวสำหรับสอบวัดระดับ A2 กับทางโรงเรียนและสามารถแจ้งความจำนงเพื่อสอบวัดระดับ A2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการจัดสอบของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอพิเศษ

นักเรียนสามารถเรียนทบทวนได้ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย