จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                            12      คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                            12      คน

คะแนนเฉลี่ย                                           79.083

เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                        100 %

โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อย