Browsing Posts in ผลการสอบวัดระดับ

 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                               15 คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                             13  คน

 คะแนนเฉลี่ย                                               72.53

เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                        86.66 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                             10  คน

 จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                              8  คน

คะแนนเฉลี่ย                                                    74

    เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน                         80 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                 6  คน

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                6  คน

คะแนนเฉลี่ย                                 77.16

  เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่สอบผ่าน       100 %

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

จำนวนผู้เข้าสอบ 10 คน
จำนวนผู้สอบผ่าน 8 คน
เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน 80%
คะแนนเฉลี่ย   64.10

 *โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนผู้เข้าสอบ     2

จำนวนผู้สอบผ่าน     2

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     100%

คะแนนเฉลี่ย  70.5%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนผู้เข้าสอบ     1

จำนวนผู้สอบผ่าน     1

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     100%

คะแนนเฉลี่ย   72%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

จำนวนผู้เข้าสอบ     2

จำนวนผู้สอบผ่าน     2

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     100%

คะแนนเฉลี่ยผู้สอบผ่าน     75%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

จำนวนผู้เข้าสอบ     2

จำนวนผู้สอบผ่าน     2

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     100%

คะแนนเฉลี่ยผู้สอบผ่าน     83.5%

 

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนผู้เข้าสอบ     6

จำนวนผู้สอบผ่าน     6

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     100%

คะแนนเฉลี่ยผู้สอบผ่าน     77.5%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนผู้เข้าสอบ     8

จำนวนผู้สอบผ่าน     7

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     87.5%

คะแนนเฉลี่ยผู้สอบผ่าน     70.38%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2019 โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ Design by AT Design