Konversationkurs เน้นการสนทนาภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

เน้นการฝึกฝนในด้านการสนทนาทั้งด้านการฟังและการพูด เพื่อให้ผู้เรียนสามรถติดต่อสื่อสารเจรจา และตกลงกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจโดยผู้เรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยตรงเหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อประสานงานหรือทำงานกับชาวเยอรมัน

สิ่งที่คุณจะทำได้จากการเรียนคอร์สสนทนา

–          สนทนาพูดภาษาเยอรมันได้คล่อง และเป็นธรรมชาติมากขึ้น

–          มีความกล้า ไม่ประหม่าเมื่อต้องพูดคุยกับชาวเยอรมัน

–          พูดและเล่าเรื่อง รวมถึงเข้าใจภาษาเยอรมันที่พูดคุยทั่วไปในชีวิตประจำวันได้

ระยะเวลาในการเรียน

30 ชั่วโมง

ค่าเรียน

4000 บาท/คน