จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ                            14      คน

    จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน                            14      คน

คะแนนเฉลี่ย                                              72.71

   นักเรียนที่สอบผ่าน                                        100 %

 

* โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น   (เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว